Regulamin konkursu Alter Ego

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzany na profilu Alter Ego Polska na Instagramie w dniach 09 maja – 31 maja 2023 roku.

2. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, NIP: 781-148-38-17; REGON: 365070360 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia

Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24, 60-446 Poznań.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24, 60-446 Poznań.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 09 maja – 31 maja 2023 roku.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywny profil w serwisie Instagram. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Aby móc uczestniczyć w Konkursie należy spełniać następujące warunki:

● Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 1.

● Uczestnicy konkursu na Instagramie zobowiązani są do dodania na swój profil Instagram zdjęcie wykonanej przez siebie koloryzacji.

● Uczestnicy konkursu na Instagramie są zobowiązani to odpowiedzi na pytanie konkursowe.

● W konkursie na Instagramie wygrywają trzy najbardziej kreatywne prace kolejno zajmując I, II oraz III miejsce.

● Publikując swoją koloryzację, uczestnik wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Organizatora konkursu w niezmienionej formie na Instagramie, wraz z podpisem uczestnika.

§3

NAGRODY

1. W konkursie na Instagramie przewidziano 3 nagrody.

2. Nagrodą za I miejsce w konkursie na Instagramie jest: szampon Cure Ego, Silk Oil 300ml, odżywka Cure Ego, Silk Oil 300ml, olej jedwabny Cure Ego, Silk Oil 100ml, kuracja rozświetlająca Cure Ego, Silk Oil 12x10ml

3. Nagrodą za II miejsce w konkursie na Instagramie jest: szampon Chrome Ego, Color Care 300ml, maska Chrome Ego, Color Care 300ml i odżywka Chrome Ego, Color Care 200ml.

4. Nagrodą za III miejsce w konkursie na Instagramie jest: szampon Cure Ego, Hydra Day 300ml, pianka nawilżająca Cure Ego, Hydra Day 75ml i odżywka Cure Ego, Hydra Day 200ml.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

Administrator Alter Ego Polska skontaktuje się z laureatami w wiadomości prywatnej oraz poinformuje ich o wygranej pod zgłoszeniem konkursowym.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć w wiadomości prywatnej i przekazać dane do wysyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera DPD w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.

8. W przypadku braku odpowiedzi od laureata w ciągu 7 dni nagroda przepada.

9. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres biuro@alteregopolska.pl

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie https://alteregopolska.pl